Visit of Hon State Minister of International Trade of Sri Lanka – Ministry of Commerce

admin/ May 26, 2016/ /

H.E. Mr. Sujeewa Senasinghe รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศศรีลังกา เข้าพบ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 26 พ.ค. 59)

Read more